Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekty pro školy

Komplexní program pro školy – program pro třídní kolektivy.

Program primární prevence a intervence.

S třídními kolektivy pracujeme již řadu let. V současné době nabízíme jak programy v rámci primární prevence, tak intervenční programy při výskytu neadekvátního chování jednotlivce či skupiny a také v případě šikany. Program vede speciální pedagog – etoped, spolu s pedagogem s dlouholetou zkušeností v oblasti primární prevence. Pokud se zjistí, že jde o šikanu, je přizván do programu také další kolega – policista.

Program je koncipován jako dlouhodobý, komplexní, navazující na předešlá setkání. Aktuálně reaguje na vývoj situace v kolektivu. Obsahem je diagnostika třídního kolektivu, podpora zlepšení vztahů a atmosféry ve třídě, podpora při změnách, vedení žáků i učitele, reflexe.

Naším cílem není snaha udělat jednorázový zajímavý program pro děti. Cílem je pomocí psychosociálních her, sociálně terapeutických metod, vedeným rozhovorem, zpětnou vazbou v kruhu, prvky muzikoterapie a artefiletiky  ukázat a umožnit zažít aktuální situaci, nastartovat změny a podpořit v nich jednotlivce i skupinu.  Učiteli dát manuál, jak setkání včetně výsledků využít v každodenní praxi.  Nenabízíme metodu ani šablonovitý program. Každý program je specifický, připravený podle potřeb té které třídy, podle úvodního záměru. Protože záměr se může během setkávání měnit, máme k dispozici několik metod, které kombinujeme. 

Celkem jde o 5 setkání během školního roku (podle začátku programu). Jedno až dvě setkání jsou zaměřeny především na diagnostiku třídního kolektivu - vztahy ve třídě, role, zdravé jádro, dynamika skupiny, problematičtí jedinci, celková atmosféra třídy, vztah učitel – žáci. 

Další dvě setkání reagují na zjištěné – rozvoj důvěry a sebedůvěry, zacházení s limity a pravidly, podpora zdravého jádra skupiny, budování pozitivní atmosféry, reflexe a sebereflexe. Pátým setkáním je uzavření programu jako celku, zhodnocení změn a co přinesly, kam se jednotlivci i třída posunula. Vyzdvihnutí plusů i mínusů.

Jedno setkání = celkem 3 hodiny. 2 vyučovací hodiny bez klasické přestávky ve třídě, kde je učitel tzv. pozorovatel. Pozoruje a zapisuje si svoje postřehy, vidí dění a jednotlivce z odstupu, neangažuje se, vidí žáky jinak a v jiných situacích. Jedna vyučovací hodina je po programu ve třídě věnovaná diskuzi s učitelem (příp. dalšími vyučujícími učiteli), otázkám a odpovědím, doporučením. Po každém setkání vždy učitel obdrží písemnou zprávu o průběhu programu.

Cena zahrnuje přípravu programu, lektorné, písemnou zprávu o průběhu programu s doporučením, materiál. Cena nezahrnuje náklady na dopravu. Školám v Praze jízdné neúčtujeme.

Cena jednoho setkání vedeného dvěma lektory je 5000 Kč. Při sníženém počtu žáků je možné program vést jedním lektorem, poté je cena 3000 Kč. O vedení jedním lektorem se  rozhoduje  vždy až po úvodním diagnostickém setkání.

V průběhu programu je možné si domluvit další možnosti spolupráce – přednášku, intervenční setkání, seminář pro učitele a další.

Program vedou: 

Mgr. Dana Milcová – speciální pedagog, etoped, tel. 777778425    

Mgr. Jiří Sixta – pedagog, odborník v oblasti primární prevence 

                          tel. 607557296            

 

Intervenční program

Jde o krátkodobý program se třídou, akutní intervenci a pomoc při řešení v případě propuknutí negativního chování a šikany.

Jedná se o 2-3 setkání, v kterých probíhá diagnostika kolektivu, diagnostika a stanovení stupně šikany, naplánování postupných kroků.

Cena za setkání je stejná jako u výše nabízeného programu. Program vždy vedou dva lektoři.